I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ilekroć w treści Regulaminu będą używane następujące pojęcia, pisane z dużej litery, nadaje się im następujące znaczenie:
  1. 1.1. Klient:
   1. osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych;
   2. jednoosobowy przedsiębiorca;
   3. osoba prawna;
   4. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odpowiednie przepisy przyznają zdolność prawną; która zawiera ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży przez złożenie i zaakceptowanie Zamówienia w Sklepie zgodnie z Regulaminem lub inny sposób przewidziany w Regulaminie;
  2. 1.2. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022, poz. 1360 z późn. zm.).
  3. 1.3. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dokonującą w Sklepie lub inny sposób przewidziany w Regulaminie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową [stosownie do art. 221 Kodeksu Cywilnego].
  4. 1.4. Jednoosobowy przedsiębiorca - osoba fizyczna, dokonująca w Sklepie lub inny sposób przewidziany w Regulaminie zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści zawieranej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie Przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  5. 1.5. Konto Klienta - zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta (w szczególności o złożonych Zamówieniach i reklamacjach), oznaczony indywidualnym loginem i hasłem, dostępny po dokonaniu Rejestracji i zalogowaniu się w panelu administracyjnym użytkownika Sklepu.
  6. 1.6. Produkt - każda rzecz i/lub usługa dostępna w Sklepie, która jest przedmiotem Umowy Sprzedaży.
  7. 1.7. Przepisy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 541 z późn. zm.).
  8. 1.8. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
  9. 1.9. Rejestracja - dobrowolna, jednorazowa procedura polegająca na utworzeniu indywidualnego Panelu Klienta w Sklepie (Konta Klienta), dokonana zgodnie z Regulaminem.
  10. 1.10. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Klient może nabyć od Sprzedawcy oferowane Produkty zawierając Umowę Sprzedaży.
  11. 1.11. Sprzedawca - Dunn-Edwards Polska, 97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 143, NIP 7692092512, REGON 100553523.
  12. 1.12. Strona Internetowa - serwis internetowy Sklepu dostępny pod adresem: dunnedwards.pl (wraz z podstronami).
  13. 1.13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta przez złożenie i zaakceptowanie Zamówienia w Sklepie zgodnie z Regulaminem lub inny sposób przewidziany w Regulaminie.
  14. 1.14. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Pojęcia niepowołane w Tytule I ust. 1 Regulaminu, a używanie w treści Regulaminu będą mieć znaczenie nadane im w odpowiednim postanowieniu Regulaminu. Nagłówki tytułów w Regulaminie nie wpływają na ich interpretację.
 3. O ile co innego nie wynika z kontekstu, zawarte w Regulaminie słowa w liczbie pojedynczej będą obejmować również słowa w liczbie mnogiej, a słowa w liczbie mnogiej będą również obejmować słowa w liczbie pojedynczej.
 4. Regulamin określa:
  1. 4.1. zasady prowadzenia Sklepu przez Sprzedawcę,
  2. 4.2. zasady korzystania ze Sklepu przez Klientów oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu,
  3. 4.3. zasady prezentowania informacji na Stronach Internetowych Sklepu,
  4. 4.4. zasady składania Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie,
  5. 4.5. zasady dostarczania zamówionych Produktów Klientowi, zasady płatności przez Klienta ceny sprzedaży Produktów,
  6. 4.6. uprawnienia Konsumenta, Jednoosobowego przedsiębiorcy i obowiązki Sprzedawcy,
  7. 4.7. odpowiedzialność z tytułu rękojmi,
  8. 4.8. informacje dotyczące gwarancji, jeżeli zostanie udzielona na konkretny Produkt,
  9. 4.9. zasady składania i rozpatrywania reklamacji,
  10. 4.10. regulacje dotyczące ochrony danych osobowych,
  11. 4.11. informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta lub Jednoosobowego przedsiębiorcę,
  12. 4.12. wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta lub Jednoosobowego przedsiębiorcę
 5. Regulamin ma zastosowanie do Umów Sprzedaży zawartych od dnia 01.01.2023 r. przez Klienta ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu lub w inny sposób przewidziany w Regulaminie. W stosunku do Umów Sprzedaży zawartych przed dniem 01.01.2023 r. zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązującego do dnia 31.12.2022 r.
 6. Kontakt ze Sprzedawcą może odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do 17:00 w następujący sposób:
  1. 6.1. telefonicznie nr tel. 44 600 00 00
  2. 6.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@dunnedwards.pl
  3. 6.3. poprzez formularz kontaktowy Sklepu,
  4. 6.4. pisemnie – na adres Dunn-Edwards Polska, ul. Czapliniecka 143, 97-400 Bełchatów,
  5. 6.5. osobiście w placówce Sprzedawcy - Dunn-Edwards Polska, ul. Czapliniecka 143, 97-400 Bełchatów.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r., poz. 287, z późn. zm.) – do Konsumentów, i w zakresie obejmującym Rozdział 4 i 5a ustawy - do Jednoosobowych przedsiębiorców.
 8. Dla skutecznego złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta niezbędnym jest uprzednie zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja oraz przestrzeganie jego postanowień. Akceptacja Regulaminu przez Klienta oznacza akceptację zasad sprzedaży z niego wynikających oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł.

II. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Strony Internetowej świadczy nieodpłatnie następujące usługi drogą elektroniczną:
  1. 1.1. Formularz Kontaktowy (w tym Formularz Reklamacyjny);
  2. 1.2. Składanie Zamówień w Sklepie;
  3. 1.3. Prowadzenie Konta Klienta w Sklepie;
  4. 1.4. Wysyłka Newslettera;
  5. 1.5. Zamieszczanie treści;
  6. 1.6. Formularz ankiety posprzedażnej.
 2. Usługa Formularz Kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej wiadomości do Sprzedawcy o określonej treści. Dla świadczenia usługi opisanej w zdaniu poprzedzającym konieczne jest uzupełnienie elementów formularza kontaktowego o dane co najmniej oznaczone jako wymagane i/lub niezbędne wraz ze wskazaniem celu kontaktu.
 3. Usługa składania Zamówień w Sklepie polega na złożeniu przez Klienta Zamówienia na Produkt przy wykorzystaniu funkcjonalności Sklepu, a w przypadku Klientów, którzy dokonali Rejestracji także przy wykorzystaniu funkcjonalności Konta Klienta. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu stanowi przyjęcie oferty i skutkuje zawarciem Umowy Sprzedaży z uwzględnieniem postanowień ust. 2 Tytułu V Regulaminu.
 4. Usługa prowadzenia Konta Klienta w Sklepie dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Sklepu, umożliwiającego Klientowi składanie Zamówień i reklamacji, zawieranie Umowy Sprzedaży, modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji Zamówień oraz historii Zamówień już zrealizowanych.
 5. W celu Rejestracji w Sklepie (założenia Konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, ustalić Hasło i zaakceptować Regulamin.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Strony internetowej, w tym Konta Klienta i jego funkcjonalności, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych.
 7. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania podejmowane na Stronie Internetowej i jest zobowiązany w szczególności do:
  1. korzystania ze Strony Internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
  2. powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Strony Internetowej, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Strony Internetowej lub jej elementy techniczne,
  3. powstrzymywania się od wykorzystywania Strony Internetowej do celów innych niż jej przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłania spamu, prowadzenia za pośrednictwem Strony Internetowej jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.,
  4. korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 8. Klient może wypowiedzieć umowę na prowadzenie Konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym bez wskazania powodów wypowiedzenia, poprzez usunięcie Konta, o którym mowa w pkt. 10 i 11 poniżej.
 9. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę na prowadzenie Konta Klienta w każdym czasie i bez podawania przyczyny. W szczególności Sprzedawca może wypowiedzieć umowę, o której mowa powyżej ze skutkiem natychmiastowym, jeśli:
  1. cel Rejestracji lub sposób korzystania z Konta Klienta jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Strony Internetowej;
  2. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa, normami obyczajowymi, narusza prawa osób trzecich;
  3. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności;
  4. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych lub narusza postanowienia Regulaminu;
  5. podane przez Klienta dane budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości, co do ich poprawności lub prawdziwości;
  6. Klient nie wykazywał aktywności na Stronie Internetowej, w szczególności nie złożył Zamówienia lub nie logował się na Konto w ciągu 6 miesięcy od ostatniej aktywności.
 10. Usunięcie Konta Klienta skutkuje niemożliwością korzystania z funkcjonalności Konta Klienta i zalogowania się, w tym w szczególności składania Zamówień przez Konto Klienta, śledzenia historii Zamówień zrealizowanych, modyfikacji danych zamieszczonych w Koncie. Usunięcie Konta Klienta pozostaje jednak bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów Sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 11. W celu usunięcia Konta Klienta ze Sklepu należy skontaktować się ze Sprzedawcą.
 12. Usługa wysyłki Newslettera polega na przesyłaniu na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionych informacji handlowych w postaci materiałów reklamowych i promocyjnych, spersonalizowanych ofert oraz informacji o produktach i usługach Sprzedawcy. Z usługi można zrezygnować w każdym czasie poprzez kliknięcie w link do anulowania subskrypcji Newslettera lub przesyłając wiadomość z rezygnacją na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
 13. Usługa zamieszczania treści polega na tym, że Sprzedawca umożliwia Klientom zamieszczanie wybranych treści na Stronie internetowej, tj. wyrażanie opinii o wybranych Produktach. Zamieszczanie treści jest równoznaczne z akceptacją odnośnych postanowień Regulaminu.
 14. Każda opinia o Produkcie oznaczona jest nazwą Klienta. W przypadku dodawania opinii przez Klienta posiadającego Konto i zalogowanego na Stronie Internetowej nazwa pobierana jest automatycznie z Konta Klienta. W nazwie klienta mogą być zawarte takie dane jak Imię, Nazwisko, nazwa firmy klienta.
 15. Klient nie może zamieszczać w treści opinii plików graficznych, zdjęć, filmów, linków odsyłających do innej strony internetowej.
 16. Klient nie może samodzielnie usuwać lub edytować opinii. Klient chcący edytować lub usunąć opinię powinien w tym celu zwrócić się do Sprzedawcy.
 17. Klient zamieszczając określoną opinię dokonuje dobrowolnego jej rozpowszechnienia. Sprzedawca w odniesieniu do treści pełni rolę podmiotu udostępniającego zasoby teleinformatyczne i nie jest dostawcą treści.
 18. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści. Zabronione jest zamieszczanie treści naruszających przepisy obowiązującego prawa, sprzecznych z dobrymi obyczajami (np. poprzez użycie wulgaryzmów, określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe, treści propagujących przemoc, nawołujących do nienawiści, naruszających uczucia religijne, treści o charakterze pornograficznym), naruszających dobra osobiste osób trzecich, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej, tajemnice przedsiębiorstwa, mających charakter obraźliwy i mogących stanowić groźbę bezprawną, pozostających w sprzeczności z interesem Sprzedawcy (np. stanowiących bezpośrednią lub pośrednią reklamę Produktów lub podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Sprzedawcy).
 19. Sprzedawca nie ma obowiązku publikacji treści zamieszczonych oraz udostępnionych przez Klienta.
 20. Sprzedawca ma prawo do weryfikacji treści. Dotyczy to w szczególności weryfikacji treści, co do których, w oparciu o doniesienia osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one naruszać Regulamin, obowiązujące przepisy prawa. Uprawnienie do weryfikacji treści nie oznacza jednakże obowiązku Sprzedawcy do prowadzenia uprzedniej kontroli zamieszczanych treści.
 21. Zamieszczając treści i udostępniając je, Klient oświadcza, że jest wyłącznym twórcą treści, przysługuje mu pełnia praw do korzystania z utworów, które składają się na treści, wyraża zgodę na wgląd do treści przez Sprzedawcę i innych użytkowników Strony internetowej.
 22. Zamieszczając oraz udostępniając treści Klient udziela Sprzedawcy licencji nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, z prawem do udzielania dalszej licencji, na korzystanie z treści w zakresie ich udostępniania za pośrednictwem Strony internetowej oraz w innych mediach i wydawnictwach, na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określona techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i cyfrowego;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem oryginału lub egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż w lit. b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 23. Zamieszczając oraz udostępniając treści Klient wyraża zgodę i upoważnia Sprzedawcę do wykonywania praw zależnych do treści i dysponowania nimi na polach eksploatacji wskazanych powyżej.
 24. W celu pozyskania opinii o zawartej transakcji i badaniu satysfakcji Klienta w związku z zawartą Umową sprzedaży, Sprzedawca może udostępnić Klientowi formularz ankiety posprzedażnej, który jest przesyłany do Klienta na wskazany w Zamówieniu (w przypadku Klientów niezarejestrowanych) lub w Koncie Klienta (w przypadku Klientów zarejestrowanych) adres poczty elektronicznej bezpośrednio po dostarczeniu Klientowi Produktu w ramach zawartej Umowy sprzedaży. W przypadku złożenia wielu odrębnych Zamówień, ankieta może być przesyłana każdorazowo dla każdego zrealizowanego Zamówienia.
 25. Wypełnienie formularza ankiety posprzedażnej jest nieobowiązkowe. W przypadku wypełnienia formularza i pozostawienia opinii, Sprzedawca może skorzystać z treści przekazanych przez Klienta w celu ich publikacji na jego stronach internetowych. Zakres wykorzystania treści przez Sprzedawcę jest tożsamy z postanowieniami pkt. 16-23 powyżej.

III. ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU I STRONY INTERNETOWEJ

 1. Korzystanie ze Sklepu wymaga urządzenia z dostępem do Internetu takiego jak komputer, tablet, smartfon itp. oraz oprogramowania do przeglądania zasobów Internetu typu Przeglądarka Internetowa, zgodna z najnowszymi aktualnie obowiązującymi standardami.
  Dla prawidłowego działania Strony internetowej, przeglądarka musi spełniać następujące wymagania dotyczące funkcjonalności:
  • Przeglądarka musi akceptować pliki cookie,
  • Przeglądarka musi być skonfigurowana do uruchamiania JavaScript,
  • Przeglądarka musi obsługiwać 256-bitowe szyfrowanie SSL
 2. Składanie Zamówień w Sklepie wymaga posiadania przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail.
 3. Po dokonaniu Rejestracji Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wszelkie działania zmierzające do wykorzystania Sklepu w celach innych niż określone w Regulaminie, w szczególności niniejszym ustępie (np. wykorzystanie zdjęć zamieszczonych w serwisie we własnej działalności gospodarczej, ingerowanie w oprogramowanie wykorzystywane przez Sprzedawcę do prowadzenia Sklepu) są zabronione.
 4. Sprzedawca informuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniami związanymi z pozyskiwaniem i modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione danych Klientów, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki, które ograniczą zagrożenia, w szczególności rekomenduje się stosowanie programów antywirusowych oraz używanie indywidualnych, niepowtarzających się haseł dla każdej strony internetowej.
 5. Sprzedawca może zablokować dostęp do Konta Klienta, w przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i/lub usług, o których mowa w tytule II Regulaminu jest uzasadnione względami bezpieczeństwa. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i/lub usług, o których mowa w zdaniu poprzedzającym z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i/lub usług.
 6. Sprzedawca zastrzega możliwość wystąpienia czasowych przerw w funkcjonowaniu Strony Internetowej lub świadczeniu usług, o których mowa w tytule II Regulaminu z przyczyn technicznych (w tym prac rozwojowych, konserwacyjnych, usterek, napraw etc.) na okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej przyczynę wystąpienia przerwy.

IV. INFORMACJE O PRODUKTACH ORAZ INNE INFORMACJE PODAWANE W SKLEPIE

 1. Informacje prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Wszystkie ceny Produktów podawane są przez Sprzedawcę w złotych polskich i wyrażone są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Podawane w Sklepie rozmiary, wagi i pojemności są wartościami przybliżonymi.
 4. Ceny Produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw i zależy od wyboru sposobu dostarczenia Produktów objętych Umową Sprzedaży.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco:
  1. 5.1. zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie,
  2. 5.2. aktualizacji informacji o Produktach prezentowanych w Sklepie,
  3. 5.3. wycofania poszczególnych Produktów z asortymentu Sklepu,
  4. 5.4. wprowadzania nowych Produktów do asortymentu Sklepu.
  5. 5.5. zmiany cen dostawy.
 6. Zdarzenia opisane w tytule IV ust. 5 Regulaminu, nie stanowią zamiany Regulaminu.
 7. Sprzedawca zastrzega, że poszczególne informacje prezentowane na Stronach Internetowych Sklepu (niezależnie od formy wyrażenia np. zdjęcia) mogą być chronione przez przepisy prawa np. ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021, poz. 1062 z późn. zm.) ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2021, poz. 324 z późn. zm.). Dotyczy to w szczególności nazw handlowych, znaków towarowych, wzorów opakowań. 
 8. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z Internetu na warunkach innych niż określone w tytule III ust. 1 Regulaminu, a także niektóre konfiguracje urządzeń, jak również używanie oprogramowania firm trzecich np. mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek internetowych, mogą mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Strony Internetowej Sklepu. W niektórych przypadkach w celu użytkowania Sklepu może być konieczne wyłączenie niektórych programów lub zmiana ustawień urządzenia. Sprzedawca zastrzega, iż wizualizacja Produktów i kolorów umieszczona na Stronie Internetowej Sklepu może różnić się od rzeczywistego wyglądu Produktu i/lub koloru i zależy między innymi od ustawień urządzenia wykorzystywanego przez Klienta do korzystania z funkcjonalności Strony Internetowej Sklepu.
 9. W celach statystycznych Strona Internetowa Sklepu wykorzystuje tzw. pliki cookies tj. informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej. Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Sprzedawca zastrzega, że nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej na temat polityki plików cookies Sprzedawcy pod adresem: https://www.dunnedwards.pl/onas/polityka-prywatnosci/

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, REJESTRACJA

 1. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
 2. Złożenie zamówienia w Sklepie wymaga akceptacji Regulaminu.
 3. Do zawarcia Umowy Sprzedaży konieczne jest złożenie przez Klienta kompletnego Zamówienia na Stronie Internetowej Sklepu lub inny sposób przewidziany w Regulaminie.
 4. Złożenie Zamówienia nie wymaga Rejestracji. Złożenie zamówienia przez Klienta nie posiadającego Konta Klienta następuje przez wykorzystanie funkcjonalności Strony Internetowej Sklepu.
 5. W przypadku posiadania Konta Klienta, złożenie Zamówienia następuje z jego wykorzystaniem i wymaga uprzedniego zalogowania na Konto Klienta co odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz Hasła, podanych przy rejestracji Konta Klienta.
 6. Złożenie Zamówienia na Stronie Internetowej Sklepu następuje przez wykonanie wszystkich następujących czynności:
  1. wybór Produktu/Produktów i/lub wybór koloru i/lub pojemności danego Produktu (jeśli dotyczy), ilości sztuk Produktu lub poszczególnych Produktów oraz kliknięcie w Sklepie przycisku "Dodaj do koszyka";
  2. wypełnienie formularza Zamówienia w tym: wybór metody i adresu dostawy, formy płatności;
  3. zaakceptowania Regulaminu;
  4. potwierdzenie złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku "Zamawiam i płacę".
 7. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę przy wykorzystaniu funkcjonalności Strony Internetowej Sklepu.
 8. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza Zamówienia stanowi złożenie oferty. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę następuje za pośrednictwem wiadomości wysłanej na wskazany adres e-mail Klienta i prowadzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 9. W przypadku zamówień składanych telefonicznie potwierdzenie złożenia Zamówienia następuje za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na podany adres e-mail. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia telefonicznego stanowi przyjęcie oferty Klienta i decyduje o chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 10. Zamówienia składane drogą telefoniczną, składa się pod numerami telefonu podanymi na Stronach Internetowych Sklepu. W takim przypadku Sprzedawca podaje Klientowi będącemu Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą informacje o głównych cechach świadczenia Sprzedawcy, oznaczenie Sprzedawcy, informację o łącznej cenie za Produkt oraz opłacie za dostawę, informację o prawie do odstąpienia od Umowy.
 11. W przypadku złożenia Zamówienia drogą telefoniczną, Klient obowiązany jest podać pracownikowi sklepu niezbędne elementy Zamówienia, w tym w szczególności:
  1. 11.1. zamawiany Produkt/Produkty (spośród dostępnych w Sklepie);
  2. 11.2. ilość, wariant i kolor poszczególnych zamawianych Produktów;
  3. 11.3. sposób dostawy i formę płatności;
  4. 11.4. jeżeli Klient jest osobą fizyczną - swoje dane osobowe w zakresie odpowiadającym przewidzianemu dla Zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu;
  5. 11.5. jeżeli Klient jest Jednoosobowym przedsiębiorcą informację, czy Umowa Sprzedaży związana jest bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą, i czy umowa taka zawierana jest w związku z jego działalnością zawodową wynikającą w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnione w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 12. Złożenie Zamówienia drogą telefoniczną wymaga wyrażenia przez Klienta zgody na nagrywanie rozmowy, oraz potwierdzenie akceptacji Regulaminu.
 13. Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w Zamówieniu.
 14. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnianie przez Sklep faktur drogą elektroniczną zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), co jest równoznaczne z rezygnacją otrzymywania faktur w formie papierowej, co jednak nie wyłącza prawa Sklepu do wystawiania faktur w takiej formie.

VI. ZASADY PŁATNOŚCI

 1. Klient posiada prawo wyboru formy płatności i sposobu dostawy Produktu, zgodnie z Regulaminem, ze wskazaniami dokonanymi w formularzu Zamówienia lub informacjami podanymi przez przyjmującego po stronie Sprzedawcy w przypadku Zamówienia składanego przez Klienta telefonicznie. Informacje dotyczące możliwych sposobów dostarczania produktów, ograniczeń dostarczania produktów oraz akceptowanych sposobach płatności znajdują się na stronach internetowych Sklepu.
 2. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności w przypadku zamówień dokonywanych w Sklepie:
  1. Płatność przelewem – na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. Szybkie płatności online,
  3. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
 3. Realizacja Zamówień następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedawcy.
 4. W przypadku wyboru sposobu płatności określonego w pkt VI.2.a, płatności należy dokonać na rachunek wskazany dla danego Zamówienia przez Sprzedawcę w trakcie dokonywania Zamówienia. Jeśli Klient nie dokona płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane.
 5. Klient opłaca Zamówienie wyłącznie w polskich złotych.
 6. Sprzedawca zastrzega, że niektóre formy płatności mogą wiązać się z poniesieniem dodatkowych opłat, w tym związanych z przewalutowaniem, w wysokości wynikających z cenników i/lub regulaminów operatorów i/lub podmiotów obsługujących tych realizację płatności.
 7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

VII. DOSTAWA PRODUKTÓW

 1. Dostawa Produktów dokonywana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty dostawy są podawane przy składaniu Zamówienia.
 2. Z uwagi na rotację stanów magazynowych, Sprzedawca zastrzega możliwość wystąpienia niedostępności części lub całości Produktów (jak również części lub całości Produktów o parametrach zdefiniowanych przez Klienta) objętych Zamówieniem. W takiej sytuacji Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia późniejszego terminu realizacji Zamówienia, częściowej realizacji Zamówienia lub anulowania Zamówienia.
 3. Zamówione Produkty są dostarczane na adres wskazany w formularzu Zamówienia.
 4. W przypadku większych Zamówień, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach.

VIII. REKLAMACJE SKŁADANE PRZEZ KLIENTA NIEBĘDĄCEGO KONSUMENTEM LUB JEDNOOSOBOWYM PRZEDSIĘBIORCĄ

 1. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą, wyłącza się stosowanie przepisów o rękojmi za wady zawarte w Kodeksie cywilnym.
 2. Sprzedawca jest upoważniony przez producenta do przyjmowania za pomocą formularza reklamacyjnego reklamacji z tytułu gwarancji. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji spoczywa na producencie. W przypadku złożenia reklamacji z tytułu gwarancji, dalszą komunikację w sprawie reklamacji będzie prowadziła Obsługa Gwarancji i Reklamacji.
 3. Reklamacje z tytułu gwarancji Klient niebędący Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą składa:
  1. w formie pisemnego oświadczenia reklamacyjnego przesłanego na adres korespondencyjny Sprzedawcy, lub
  2. w formie wiadomości e-mail, przesłanej na adres: sklep@dunnedwards.pl, lub
  3. przy wykorzystaniu formularza reklamacyjnego udostępnionego w Sklepie. (tylko dla Klientów posiadających Konto Klienta)
 4. W przypadku, gdy Klient niebędący Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą zakupił produkt bezpośrednio od innego sprzedawcy niż Sprzedawca, a dany produkt jest objęty gwarancją producenta, zgłoszenie reklamacji zgodnie z procedurą określoną w ust. 3 traktowane będzie jako zgłoszenie reklamacji z tytułu gwarancji. W takim wypadku uprawnienia Klienta niebędącego Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą określają warunki tej gwarancji. 
 5. Okres rozpatrywania przez producenta reklamacji z tytułu gwarancji został określony w warunkach gwarancji poszczególnych Produktów.
 6. Szczegółowe informacje o procesie reklamacyjnym dostępne są na Stronie Internetowej, lub pod numerem Infolinii lub u Sprzedającego.
 7. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zgłoszenia reklamacyjnego i informuje o zakończeniu procesu reklamacyjnego, w szczególności w Koncie Klienta lub drogą mailową, telefoniczną, sms-em.
 8. Szczegółowe informacje o procesie reklamacyjnym dostępne są na Stronie Internetowej, lub pod numerem Infolinii albo u Sprzedającego.
 9. Akceptując Regulamin, Klient niebędący Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą zobowiązuje się do wskazywania na etapie składania reklamacji danych dotyczących faktury VAT, na podstawie której nabył reklamowany Produkt.

IX. REKLAMACJE SKŁADANE PRZEZ KONSUMENTA LUB JEDNOOSOBOWEGO PRZEDSIĘBIORCĘ

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta będącego Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą, jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży (rękojmia konsumencka). Ponadto Sprzedawca jest upoważniony przez producenta do przyjmowania za pomocą formularza reklamacyjnego reklamacji z tytułu gwarancji. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji spoczywa na producencie.
 2. Sprzedawca odpowiada, jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży w zakresie i na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta wobec Klientów będących Konsumentami lub Jednoosobowymi przedsiębiorcami.
 3. Sprzedawca ponosi względem Konsumenta lub Jednoosobowego przedsiębiorcy odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
 4. Konsument lub Jednoosobowy przedsiębiorca dokonujący reklamacji Produktu z tytułu rękojmi konsumenckiej zobowiązani są sprecyzować swoje żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o prawach konsumenta.
 5. Sprzedawca może dokonać wymiany Produktu, gdy Klient będący Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient będący Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta będącego Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży.
 6. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta będącego Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą o braku zgodności z Umową Sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta będącego Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Produkt został nabyty. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 7. Konsument lub Jednoosobowy Przedsiębiorca udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie.
 8. Klient będący Konsumentem lub Jednoosobowym Przedsiębiorcą nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu, który następnie został wymieniony.
 9. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Klient będący Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą, może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży zgodnie z ust. 5,
  2. Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży zgodnie z ust. 6 -7,
  3. brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową Sprzedaży;
  4. brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży bez uprzedniego skorzystania z prawa do naprawy lub wymiany Produktu niezgodnego z Umową Sprzedaży;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta będącego Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą.
 10. Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu Konsumentem lub Jednoosobowym Przedsiębiorcą kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem lub Jednoosobowym Przedsiębiorcą o obniżeniu ceny, przy czym obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową Sprzedaży pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży.
 11. Klient będący Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest nieistotny.
 12. Jeżeli brak zgodności z Umową Sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży, Klient będący Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą może odstąpić od Umowy Sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych wraz z Produktami niezgodnymi z Umową Sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient będący Konsumentem lub Jednoosobowym Przedsiębiorcą zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową Sprzedaży.
 13. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient będący Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy. Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.
 14. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą, chyba że Klient będący Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 15. Klient będący Konsumentem lub Jednoosobowym Przedsiębiorcą może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z ust. 5-14.
 16. Reklamacje dotyczące Produktu, zarówno z tytułu rękojmi konsumenckiej, jak i gwarancji Klient będący Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą składa:
  1. w formie pisemnego oświadczenia reklamacyjnego przesłanego na adres korespondencyjny Sprzedawcy, lub
  2. w formie wiadomości e-mail, przesłanej na adres: sklep@dunnedwards.pl lub
  3. przy wykorzystaniu formularza reklamacyjnego udostępnionego w Sklepie (tylko dla Klientów posiadających Konto Klienta).
 17. W przypadku gdy Klient będący Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą zakupił produkt bezpośrednio od innego sprzedawcy niż Sprzedawca, a dany produkt jest objęty gwarancją producenta, zgłoszenie reklamacji zgodnie z procedurą określoną w ust. 16 traktowane będzie jako zgłoszenie reklamacji z tytułu gwarancji. W takim wypadku uprawnienia Klienta będącego Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą określają warunki gwarancji.
 18. Okres rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi konsumenckiej wynosi 14 dni liczonych od dnia otrzymania reklamowanego Produktu przez Sprzedawcę. Okres rozpatrywania przez producenta reklamacji z tytułu gwarancji został określony w warunkach gwarancji poszczególnych Produktów.
 19. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zgłoszenia reklamacyjnego i informuje o zakończeniu procesu reklamacyjnego, w szczególności w Koncie Klienta lub drogą mailową, telefoniczną, sms-em.
 20. Szczegółowe informacje o procesie reklamacyjnym dostępne są na Stronie Internetowej, lub pod numerem Infolinii lub u Sprzedającego.
 21. Niektóre produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta.
 22. Uprawnienia z tytułu gwarancji określa treść gwarancji oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
 23. Konsument lub Jednoosobowy przedsiębiorca może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi konsumenckiej niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 24. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi konsumenckiej. Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi konsumenckiej ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

X. UPRAWNIENIA KONSUMENTA, JEDNOOSOBOWEGO PRZEDSIĘBIORCY I OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY

 1. Konsument lub Jednoosobowy przedsiębiorca ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej w Sklepie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny o ile taka Umowa Sprzedaży stanowi umowę zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa lub umowę zawartą na odległość w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta
 2. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej w Sklepie nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Jednoosobowego przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub Jednoosobowego przedsiębiorcy, lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 3. Biorąc pod uwagę powyższe, prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w szczególności nie przysługuje w przypadku takich Produktów jak farby, lakiery, podkłady, grunty i inne produkty barwione i/lub przygotowywane według specyfikacji Klienta. Jeśli Klient nie zaznaczy inaczej, domyślnie w Sklepie dla farb, podkładów i gruntów wybrany będzie kolor biały.
 4. W celu odstąpienia należy złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może być sporządzone w formie elektronicznej i wysłane drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty e-mail) na adres: sklep@dunnedwards.pl
 5. Dla zachowania terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego w ust. 1.
 6. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży drogą elektroniczną, Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie otrzymanie oświadczania o odstąpieniu, przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektroniczny e-mail na adres Konsumenta lub Jednoosobowego przedsiębiorcy.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument lub Jednoosobowy przedsiębiorca, ma obowiązek zwrócić Produkt niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument lub Jednoosobowy przedsiębiorca wyśle produkt przed upływem 14 dniowego terminu na adres Sprzedawcy.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Jednoosobowemu przedsiębiorcy, uiszczone przez nich płatności w związku z Umową Sprzedaży, za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Jednoosobowego przedsiębiorcę, sposobu dostarczenia Produktu innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Konsument lub Jednoosobowy przedsiębiorca.
 9. Konsument lub Jednoosobowy przedsiębiorca może użyć formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zawartego w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach Konsumenta.
 10. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Jednoosobowego przedsiębiorcy do chwili otrzymania Produktu z powrotem.
 11. Konsument lub Jednoosobowy przedsiębiorca - Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 12. Jeżeli otrzymany z powrotem Produkt będzie nosił ślady użytkowania uniemożliwiające jego ponowną sprzedaż jako Produkt nowy, Sprzedawca ma prawo odmówić zwrotu płatności w całości. W takim przypadku Sprzedawca może ponownie odesłać Produkt do Klienta na jego koszt lub jeśli Klient odmówi i/lub nie opłaci w ciągu 14 dni kosztów przesyłki, Sprzedawca ma prawo odesłany Produkt zutylizować a Klientowi nie będzie przysługiwała w takiej sytuacji żadna rekompensata.
 13. W przypadku składania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w formie pisemnej, Konsument lub Jednoosobowy przedsiębiorca, w celu usprawnienia realizacji zwrotu ceny za Produkt może dołączyć kopię dowodu zakupu Produktu do oświadczenia, a w przypadku przesyłania formularza o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail – czytelny skan lub zdjęcie dowodu zakupu.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Dunn-Edwards, 97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 143, woj. łódzkie.
 2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane między innymi w celu należytego świadczenia usług drogą elektroniczną, jak również w celu zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży oraz usług posprzedażnych.
 3. Wszystkie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Klientów są dostępne pod adresem https://www.dunnedwards.pl/onas/polityka-prywatnosci/

XII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA STRONY INTERNETOWEJ I SKLEPU

 1. Sprzedawca zapewnia poprawne działanie Strony Internetowej i Sklepu i zobowiązuje się usuwać wady lub przerwy w ich funkcjonowaniu, zgłoszone przez Klientów.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, w tym szybkość przesyłu danych systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury technicznej z których korzysta Klient.
 3. Klient może powiadomić Sprzedawcę o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowania Strony Internetowej i Sklepu za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje dane osobowe i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.
 5. Sprzedawca nie odpowiada na reklamacje dotyczące obsługi szybkich płatności on-line. Klient powinien złożyć reklamację do podmiotu obsługującego szybkie płatności on-line, zgodnie z regulaminem świadczenia usług tego podmiotu.

XIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument ma prawo:
  1. wystąpić do stałego sądu polubownego przy wojewódzkich inspektorach, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1706 z późn. zm.), o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. z 2017.1356),
  2. wystąpić do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1706 z późn. zm.) o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
  3. wystąpić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (między innymi Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Usługodawcą.
  4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.
 2. W razie zaistnienia sporu Konsument może, według swojego wyboru, bądź skierować wniosek o mediację, bądź wytoczyć powództwo przeciwko Sprzedawcy przed właściwy sąd powszechny.
 3. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji Sklepu lub Strony Internetowej, w przypadku zmian prawnych lub organizacyjnych Sprzedawcy, a także w razie zmiany przepisów prawa, mających zastosowanie do Strony Internetowej lub Sklepu.
 5. Zmiana Regulaminu następuje poprzez ogłoszenie zmienionej treści Regulaminu na Stronie Internetowej. Regulamin wchodzi w życie wobec Klientów korzystających z usług opisanych w Regulaminie w terminie 14 dni od jego ogłoszenia i poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu, o ile umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług opisanych w Regulaminie nie zostanie w tym czasie rozwiązana.
 6. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą jego wejścia w życie. W przypadku takich Zamówień zastosowanie ma Regulamin w wersji obowiązującej w dniu złożenia zamówienia.